• home > SpecialTopic > Religion > Taoism >

  《道家秘传真诀》一:两眼神光有助修成纯阳体

  Author:[email protected] Date:

  《道家秘传真诀》一:两眼神光有助修成纯阳体 两眼神光之用实有助于扫除用身阴邪,修成阴尽而阳纯之体。

  [导读]两眼神光之用实有助于扫除用身阴邪,修成阴尽而阳纯之体。

  黄元吉《道家秘传真诀》(一)

  道家打坐

  一、久坐必有禅

  (原文)诸子近日静养,无非从色身亡寻出真性出来,要做一次见一次功效,长一番精神,法身涵养久久始足昭高明广大之天。若真机初到遽行下榻,则真气未充,真神未壮,安能荡开云雾独见青天?从今后不坐则已,一坐必要将真神元气收得十分完足,自然真机在抱,不须守而自守,不费力而自在。俗云:“久坐必有禅”,询不诬也。又张三丰云,大凡打坐,去欲存理,务须一枪下马,免得另来打仗。此等语非过来人不能知也。吾教诸子静坐,始虽有思有为,终归大静大定。如此打坐,可以三五日不散。否则,忽焉而得,忽焉又失。如此行持一任干百次,坐有何益哉?望诸子耐心久坐,不起一烦恼心,庶几深远以道,此为近日切要,不似入门时但教之寻真机焉。顾人不肯耐烦就榻者其故有二:一则由于未坐之时未曾将日间所应当应酬之事如何区处,如何分咐别人一一想透,故上榻对此心即为尘情牵挂,坐不终局也。非惟不能终局,且一段真机反为思虑识神牵引而去者多矣,诸子打坐之初,务将当行之事一一想过,安顿妥贴然后就坐,庶一心一德不致于中搅扰焉。一剔由于知升而不知降,知进而不知退,知存而不知亡,知得而不知失,是以摄提坎宫真气上冲泥丸,神因之而外泄,不知低头下盼,收敛神光于丹鼎。是以忙了又忙,慌了又慌,末到如如自如,了了自了,而即欲下榻也。且道本无物,修原无为,想见真气冲冲,元神跃跃,不知此气机自然运动,于本来物事无相关涉,知死死执著这个消息,常存不放,因而惹动后天凡息不能平静,扰乱先天元神无以主持,又以坐未十分如意,而遽行下榻也。究之未下榻时,觉得吾身世忙有如救火追亡,一刻难缓;即至下榻又却无一急切之事,皆由识神为主,而元神不能坐镇故耳。

  诸子安心就坐向水府求玄,升提阳气,将眼、耳、目、口、鼻一切神光会萃中宫,不令一丝外入外出,蕴蓄久久自焕发焉。尤要知道道本无物,至此跃跃欲出皆是气机发泄于外,吾道贵收敛,不贵发泄,此处尤须防闲,毋许后天识神扰动,庶可安坐榻上,切记切记!

  [注释]练功坐不终局,遽行下榻,亦为今之学者通病。考其原因,多为对练功缺乏信心决心,或由于尘情牵挂、杂务缠身难以入静,不静则烦,故不耐久坐。至因凝神调息不当,致使神气窒塞或走泄,感到浑身不舒畅而下榻者亦有之。须知练功久处必有禅,气机由微而著,凡息停,真息现,玄关窃开及玄牝之门立等等诸种真机及境界,均须久坐才生。坐不终局,必致练功半途而废。

  《道家秘传真诀》一:两眼神光有助修成纯阳体

  两眼神光(资料图 图源网络)

  二、两眼神光之运用

  (原文)夫人一身之中虽是神气为之运用,要不若两目之神光炯炯不昧,惺惺长存。故昔人谓一身皆是阴,惟有目光犹属阳,须常常收摄,微微下照,则精气神自会合一家。到得丹田气壮,直上泥丸,遍九宫,注黄庭,自然阴气消尽而阳气常存,犹之太空日照,云露自消归无有。

  [注释]不少学者练功但知“意守丹田”,却不知“意守”二字实即包括运用两眼神光返观内照,于是意守时昏暗莫辨,如落污暗地狱,功亦难有所成。

  伍冲虚在《仙佛阖家》—书中说:“返观内照即真意之妙用也。”可知“意”者指真意,“守”者指运用两眼神光观照窍位。所以说,练功中觉照之心不可无,有如天上红日,光明洞照,一毫昏黑不得。

  两眼神光的作用亦由两眼在人身中的生理机制所决定。《皇极经世书》云:“天之神栖于日,人之神发于目。”古语云:“机不动则弩住,目不动则心住”,故曰:“机在目”。从中医学观点来看,则五脏精华皆发于目。古来气功家在其著作中惯用“眼前”、“目前”,以隐喻两眼神光的作用及炼出眼前慧光的成效。

  练功中无论采取、交媾、烹炼、沐浴、温养,结胎和脱胎,无不靠两眼神光观照之功。昔人云:“目之所至,心亦至焉,心之所至,气亦至焉”。两眼神光之用实有助于扫除用身阴邪,修成阴尽而阳纯之体。


  转载本站文章《《道家秘传真诀》一:两眼神光有助修成纯阳体 》,
  请注明出处:https://www.zhoulujun.cn/html/res/Religion/Taoism/2016_0217_6269.html