home > res > literature > essay >

2018年考研报名-自动化提交-自动提交资料

author:zhoulujun    hits:

之前写过《2018年考研报名你耍了嘛?学信网502坑死考生,无法提交个 》,预报名被坑死,到现在,尼玛,还是卡在个人信息提交2,真不知道,

之前写过《2018年考研报名你耍了嘛?学信网502坑死考生,无法提交个 》,预报名被坑死,到现在,尼玛,还是卡在个人信息提交2,

真不知道,这帮龟孙子 设计的是啥后台!

v2-c25e2c85501ca6cec13749b60622e70f_hd.jpg

但是,也没有办法,咱们吃瓜群众没有反馈的通道,都是党国说了算啊!

所以,只有写个脚本,来提交:

f12,查看元素,根据id,然后,对应,去修改表单数据,然后自动化提交,这样,就免去手动填写表单的痛苦。不过,还是难得提交上去,不过,过了这一步,后续流程就基本走通了。

考研报名信息审查

<script>

    var obj = {
        jtcy: "%E9%99%88%E9%87%91%E7%A7%80%7C%E6%AF%8D%E5%AD%90%7C%E6%97%A0%7C13528876773%23%E6%B4%AA%E5%AE%81%E5%A8%9F%7C%E5%A4%AB%E5%A6%BB%7C%E6%B7%B1%E5%9C%B3%E4%B8%AD%E8%8B%B1%E5%85%AC%E5%AD%A6%2F%E6%95%99%E5%B8%88%7C15112276365%23%E5%91%A8%E6%B4%AA%E6%B3%BD%E7%91%9E%7C%E7%88%B6%E5%AD%90%7C%7C",
        xxgzjl: "2009.10-2013.02%7C%E6%9D%8E%E9%98%B3%E7%96%AF%E7%8B%82%E8%8B%B1%E8%AF%AD%7C%E5%93%81%E7%89%8C%E8%BF%90%E8%90%A5%E4%B8%AD%E5%BF%83%E4%B8%BB%E7%AE%A1%232012.03-2017.6%7C%E6%9A%A8%E5%8D%97%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E6%95%99%E8%82%B2%E5%AD%A6%E9%99%A2%7C%E5%AD%A6%E7%94%9F%232013.02+-+2015.08%7C%E5%B9%BF%E5%B7%9E%E5%B8%B8%E7%9B%88%E7%BD%91%E7%BB%9C%E7%A7%91%E6%8A%80%E6%9C%89%E9%99%90%E5%85%AC%E5%8F%B8%7C%E9%AB%98%E7%BA%A7%08%E8%BD%AF%E4%BB%B6%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E5%B8%88%232015.08+-+2016.06+%7C%E6%B7%B1%E5%9C%B3%E5%B8%82%E7%99%BE%E6%9E%9C%E5%9B%AD%E5%AE%9E%E4%B8%9A%E5%8F%91%E5%B1%95%E6%9C%89%E9%99%90%E5%85%AC%E5%8F%B8++%7C%E5%89%8D%E7%AB%AF%E5%BC%80%E5%8F%91%E7%BB%84%E7%BB%84%E9%95%BF%232016.06-%E4%BB%8A%7C%E9%A1%BA%E4%B8%B0%E9%9B%86%E5%9B%A2-%E9%87%91%E8%9E%8DBG%7C%E9%87%91%E8%9E%8D%E7%A0%94%E5%8F%91%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E5%B8%88",
        jgss: "43",
        jgdjs: "04",
        jgszdm: "21",
        hkszdss: "43",
        hkszddjs: "04",
        hkszdm: "21",
        hkszdxxdz: "假地址",
        csdss: "43",
        csddjs: "04",
        csdm: "21",
        xxgzdw: "%E9%A1%BA%E4%B8%B0%E9%9B%86%E5%9B%A2-%E9%87%91%E8%9E%8DBG",
        daszdss: "43",
        daszddjs: "04",
        daszdm: "21",
        daszdw: "%E8%A1%A1%E9%98%B3%E5%8E%BF%E4%BA%BA%E5%8A%9B%E8%B5%84%E6%BA%90%E6%9C%8D%E5%8A%A1%E4%B8%AD%E5%BF%83",
        daszdwdz: "%E8%A1%A1%E9%98%B3%E5%8E%BF%E8%A5%BF%E6%B8%A1%E9%95%87%E4%B8%AD%E5%BF%83%E5%8D%97%E8%B7%AF9%E5%8F%B7",
        daszdwyzbm: "421200",
        jlcf: "%E6%97%A0",
        kszbqk: "%E6%97%A0",
        xingming0: "%E9%99%88%E9%87%91%E7%A7%80",
        guanxi0: "%E6%AF%8D%E5%AD%90",
        danweizhiwu0: "%E6%97%A0",
        dianhua0: "13528876273",
        xingming1: "%E6%B4%AA%E5%AE%81%E5%A8%9F",
        guanxi1: "%E5%A4%AB%E5%A6%BB",
        danweizhiwu1: "%E6%B7%B1%E5%9C%B3%E4%B8%AD%E8%8B%B1%E5%85%AC%E5%AD%A6%2F%E6%95%99%E5%B8%88",
        dianhua1: "15112276165",
        xingming2: "%E5%91%A8%E6%B4%AA%E6%B3%BD%E7%91%9E",
        guanxi2: "%E7%88%B6%E5%AD%90",
        danweizhiwu2: "",
        dianhua2: "",
        nianyue0: "2009.10-2013.02",
        danwei0: "%E6%9D%8E%E9%98%B3%E7%96%AF%E7%8B%82%E8%8B%B1%E8%AF%AD",
        zhiwu0: "%E5%93%81%E7%89%8C%E8%BF%90%E8%90%A5%E4%B8%AD%E5%BF%83%E4%B8%BB%E7%AE%A1",
        nianyue1: "2012.03-2017.6",
        danwei1: "%E6%9A%A8%E5%8D%97%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E6%95%99%E8%82%B2%E5%AD%A6%E9%99%A2",
        zhiwu1: "%E5%AD%A6%E7%94%9F",
        nianyue2: "2013.02+-+2015.08",
        danwei2: "%E5%B9%BF%E5%B7%9E%E5%B8%B8%E7%9B%88%E7%BD%91%E7%BB%9C%E7%A7%91%E6%8A%80%E6%9C%89%E9%99%90%E5%85%AC%E5%8F%B8",
        zhiwu2: "%E9%AB%98%E7%BA%A7%08%E8%BD%AF%E4%BB%B6%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E5%B8%88",
        nianyue3: "2015.08+-+2016.06+",
        danwei3: "%E6%B7%B1%E5%9C%B3%E5%B8%82%E7%99%BE%E6%9E%9C%E5%9B%AD%E5%AE%9E%E4%B8%9A%E5%8F%91%E5%B1%95%E6%9C%89%E9%99%90%E5%85%AC%E5%8F%B8++",
        zhiwu3: "%E5%89%8D%E7%AB%AF%E5%BC%80%E5%8F%91%E7%BB%84%E7%BB%84%E9%95%BF",
        nianyue4: "2016.06-%E4%BB%8A",
        danwei4: "%E9%A1%BA%E4%B8%B0%E9%9B%86%E5%9B%A2-%E9%87%91%E8%9E%8DBG",
        zhiwu4: "%E9%87%91%E8%9E%8D%E7%A0%94%E5%8F%91%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E5%B8%88"
    };
    for(var j in obj){
//        document.getElementsByName(j).value=obj[j];
        document.getElementById(j).value=decodeURIComponent(obj[j]);
    }
    sub();

//    手动提交


    /***
     * 自动提交
     */
/*    var form = new FormData();
    for (var i in obj) {
        form.append(i, obj[i])
    }

    var req = new XMLHttpRequest();
    req.setRequestHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded");
    var iframe = document.createElement("iframe");
    var show = document.createElement("div");
    show.id = show;
    document.body.appendChild(show);
//    var t = setInterval(function () {

        req.send(form);
        req.open("POST", "https://yz.chsi.com.cn/apply/applystep2.do");
        if (req.readyState == 4 && req.status == 200) {
            var showDiv = document.getElementById("show");
            showDiv.innerHTML = req.responseText;
            
//            clearInterval(t);
//            t = null;
//            req = null;
        }
//    }, 4000);*/


</script>转载本站文章《2018年考研报名-自动化提交-自动提交资料》, 请注明出处:https://www.zhoulujun.cn/html/res/literature/essay/2017_1016_8056.html